Zamieszczony regulamin dotyczy tylko sprzedaży na rzecz przedsiębiorców. Zapisów regulaminu nie stosuje się do konsumentów.

 

 

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY „CERES”

obowiązujący od dnia 3 lipca 2012 roku,

stanowiący integralną część Umowy sprzedaży zawierany pomiędzy spółką „CERES INTERNATIONAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyzdrach,

a Kupującym

 

Strony i przedmiot Umowy

 

§ 1

 

1. Regulamin określa ogólne warunki umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy spółką „CERES INTERNATIONAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.) z siedzibą w Pyzdrach (ul. Polna 29, 62-310 Pyzdry), zarejestrowaną pod numerem KRS 0000131504, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy PoznańNowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego (NIP: 9720820859, REGON: 631084741), a Kupującym.

2. Kupującym, o którym mowa w ust. 1 może być przedsiębiorca lub konsument w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U., Nr 22, poz. 271).

3. Przedmiotem sprzedaży towary oferowane przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. – nabywane przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. od producentów tych towarów lub towary produkowane lub modyfikowane przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

 

Sprzedaż

 

§ 2

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie zamówienia dokonywanego przez Kupującego.

2. Zamówienie Kupującego, o którym mowa w ust. 1 stanowi ofertę zawarcia umowy złożoną spółce „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

3. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem elektronicznej poczty mail.

4. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznego, umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7:

a) jeżeli Kupującym jest podmiot, który już wcześniej zawierał z „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. umowę, w momencie podjęcia się jej wykonania w terminie 7 dni przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. albo w chwili przyjęcia zamówienia przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. poprzez wysłanie maila lub faksu do Kupującego, lub poprzez kontakt telefoniczny ze strony „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. z Kupującym,

b) jeżeli Kupującym jest podmiot, który złożył zamówienie po raz pierwszy, w momencie przyjęcia zamówienia przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. poprzez wysłanie maila lub faksu do Kupującego, lub poprzez kontakt telefoniczny ze strony „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. z Kupującym,

5. Umowa, której przedmiot świadczenia opiewa na kwotę równą lub wyższą 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) może być zawarta wyłącznie w formie pisemnej, chyba że „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. dokona innych ustaleń z Kupującym i wyrazi zgodę na zawarcie umowy w inny sposób, potwierdzając jednak jej postanowienia na piśmie.

6. Niezależnie od postanowień zamieszczonych w ust. 4, każda umowa zawarta pomiędzy „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. a Kupującym zostanie potwierdzona na piśmie, poprzez wystawienie faktury VAT (albo paragonu) lub dokumentu WZ, przekazanym Kupującemu najpóźniej przy odbiorze towaru (dokument sprzedażowy). Jeżeli Kupującym jest konsument, do dokumentu sprzedażowego „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. dołączy załącznik do regulaminu (Nr 1). Kupujący, najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania dokumentu sprzedażowego, winien zgłosić na piśmie ewentualne zastrzeżenia co do rozbieżności pomiędzy dostarczonym towarem a zamówieniem, pod rygorem uznania, Kupujący składał zamówienie odpowiadające otrzymanemu od „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. towarowi. W rozumieniu niniejszego regulaminu, dokumentem sprzedażowym, o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz w dalszej części regulaminu jest faktura VAT (albo paragon) lub dokument WZ.

7. Umowa nie jest zawarta, jeśli „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. nie będzie miał możliwości weryfikacji rzetelności złożonego przez Kupującego zamówienia w jakikolwiek sposób, o których mowa w ust. 4.

8. Odpowiedzialność za błędy przy przekazywaniu „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.danych zamówienia przez Kupującego (nazwa Kupującego, dane adresowe, NIP, zawartość zamówienia, itp.) spoczywa na Kupującym. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Kupującego, „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.może wystawić notę korygującą lub korektę do faktury VAT. W szczególnych przypadkach „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.może zażądać od Kupującego zwrotu kosztów przesłania takiej korekty lub osobistego odbioru korekty w siedzibie „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

9. Do każdej umowy zostanie wystawiona faktura VAT, z wyjątkiem, że Kupujący zamiast faktury VAT zażąda wydania wyłącznie dowodu zakupu – paragonu. Faktura VAT (lub inny dowód zakupu) zostanie doręczona Kupującemu najpóźniej przy odbiorze przez niego towaru lub w terminie ustawowym, tj. 7 dni.

10. Poprzez odbiór towaru Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Informacja o obowiązywaniu niniejszego regulaminu znajduje się na każdym dokumencie sprzedażowym.

11. Ogłoszenia, cenniki, reklamy lub inne informacje skierowane do nieokreślonej liczby podmiotów lub zamieszczone na stronie internetowej (WWW) prowadzonej dla spółki „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

Zapłata

 

§ 3

 

1. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. niezwłocznie po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi wystawi fakturę VAT albo inny dowód zakupu (paragon). Faktura VAT albo inny dowód zakupu (paragon) zostanie przekazany Kupującemu najpóźniej przy odbiorze zamówionego towaru lub najpóźniej w ciągu 7 dni od dostawy lub wykonania usługi.

2. Termin zapłaty wynosi standardowo 14 dni chyba, że co innego wynika z treści dokumentu sprzedażowego.

3. Zapłata nastąpi gotówką w kasie spółki „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. Numer rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazany będzie na fakturze VAT albo innym dowodzie zakupu (paragonie).

4. W przypadku dokonania zapłaty przelewem, dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania wpłaty pełnej ceny za zamówiony towar, na rachunku bankowym prowadzonym dla „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny za zakupiony towar, naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia lub odsetki określone odrębnie w zawartych umowach.

6. Koszty transportu i obsługi zamówienia ustalane indywidualnie, i jeśli takie pozycje znajdują się na zamówieniu to faktura VAT albo inny dowód zakupu (paragon) będzie zawierać również te koszty.

7. Prawo własności przedmiotu sprzedaży przechodzi na rzecz Kupującego z dniem zapłaty całej ceny określonej na fakturze VAT albo innym dowodzie zakupu (paragon) – zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny (całości lub części) za zakupiony towar CERES INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo odebrać towar od Kupującego, na co Kupujący wraża zgodę

 

Realizacja zamówienia

 

§ 4

 

1. Zamówienie Kupującego zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

2. Odbiór towaru następuje przez Kupującego, we własnym zakresie, w zakładzie „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. lub w innym miejscu wskazanym przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. zgodnie z właściwościami zamówionego towaru. Kupujący i „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. mogą ustalić inny sposób wydania i odbioru (przekazania) towaru, za odpowiednią opłatą tytułem przewozu i obsługi zamówienia.

3. Wykonanie umowy przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od momentu przyjęcia złożonej przez Kupującego oferty zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu lub w czasie innym ustalonym przez strony.

4. W przypadku braku możliwości realizacji w całości lub w części umowy w terminie, o którym mowa w ust. 3, „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. poinformuje Kupującego o zwłoce i jej przyczynach oraz wskaże nowy termin realizacji umowy, nie dłuższy jednak niż o kolejne 30 dni z wyłączeniem sytuacji gdzie termin ustalono indywidualnie.

5. Po upływie terminu wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 lub po upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 4 w przypadku udzielenia informacji o zwłoce, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, chyba że umowa została wykonana chociażby w części.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i wykonania umowy przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. w części,Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje w formie pisemnej decyzję o sposobie jego dalszej realizacji poprzez częściową realizację i anulowanie pozostałej części zamówienia lub wydłużenie czasu oczekiwania o okres dłuższy, niż wskazany w ust.4

 

Warunki i sposób postępowania przez Kupującego oraz postępowanie reklamacyjne

 

§ 5

 

I. Dotyczy sprzedaży podłoży produkowanych przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

 

1. Kupujący powinien zgłosić wszelkie ewentualne zastrzeżenia lub uwagi co do właściwości fizycznych zamówionego od „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. towaru, najpóźniej w momencie jego odbioru.

2. Kupujący powinien dokonać analizy chemicznej podłoża przed jego użyciem oraz dokonać opracowania nawożenia na podstawie analiz w odniesieniu do rośliny oraz systemu prowadzenia uprawy, w celu prawidłowego wykorzystania zamówionego od „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. towaru.

3. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. informuje, iż w przypadku podłoży zawierających w swym składzie włókno kokosowe możliwa jest podwyższona zawartość potasu, którą należy wziąć pod uwagę planując uprawę roślin w tym podłożu.

4. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. informuje, iż pojemność podłoży określana jest zgodnie z normą europejską EN 12580.

5. "CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. informuje, iż tolerancja ilościowa wykonanego podłoża dostarczanego w opakowaniach typu big bag wynosi +/- 10% zamówionej ilości.

6. Kupujący, w przypadku zauważenia pierwszych nieprawidłowości mogących mieć związek z podłożem, powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, zgłosić taką okoliczność „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o., w celu ustalenia czy towar jest wadliwy, czy wada towaru istniała już w chwili jego sprzedaży, czy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. złe przystosowanie podłoża, nieprawidłowa analiza chemiczna, błędne nawożenie, itp.).

7. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru lub szkody w mieniu Kupującego powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych w trakcie uprawy przez Kupującego lub osób, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

8. Podłoża powinny być przechowywane w miejscu suchym oraz chłodnym.

 

II. Dotyczy sprzedaży maty kokosowej Ceres Kokopak produkowanych przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

 

1. Kupujący powinien zgłosić wszelkie ewentualne zastrzeżenia lub uwagi co do właściwości fizycznych zamówionego od „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. towaru, najpóźniej w momencie jego odbioru.

2. Kupujący powinien dokonać analizy chemicznej podłoża przed jego użyciem oraz dokonać opracowania nawożenia na podstawie analiz w odniesieniu do rośliny oraz systemu prowadzenia uprawy, w celu prawidłowego wykorzystania zamówionego od „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. towaru.

3. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. informuje, iż w przypadku podłoży zawierających w swym składzie włókno kokosowe możliwa jest podwyższona zawartość potasu, którą należy wziąć pod uwagę planując uprawę roślin w tym podłożu.

4. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. informuje, iż maty kokosowe Kokopak po ułożeniu na miejscu uprawy powinny zostać uwodnione przed uprawą do pojawienia się przelewu.

5. Kupujący, w przypadku zauważenia pierwszych nieprawidłowości mogących mieć związek z podłożem, powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, zgłosić taką okoliczność „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o., w celu ustalenia czy towar jest wadliwy, czy wada towaru istniała już w chwili jego sprzedaży, czy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. złe przystosowanie podłoża, nieprawidłowa analiza chemiczna, błędne nawożenie, itp.).

6. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru lub szkody w mieniu Kupującego powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych w trakcie uprawy przez Kupującego lub osób, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

 

III. Dotyczy sprzedaży mat kokosowych Ceres PRESPAK

 

1. Kupujący powinien dokonać analizy chemicznej podłoża przed jego użyciem oraz dokonać opracowania nawożenia na podstawie analiz w odniesieniu do rośliny oraz systemu prowadzenia uprawy, w celu prawidłowego wykorzystania zamówionego od „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. towaru.

2. Sposób prawidłowego przygotowania mat kokosowych Ceres PRESPAK:

Ø maty kokosowe należy ułożyć na miejscu docelowym,

Ø wyciąć otwory w miejscu, gdzie mają być posadzone rośliny,

Ø w miejscu przyszłych roślin należy umieścić kapilary doprowadzające wodę do maty,

Ø maty należy zalać wodą do uzyskania pełnej pojemności maty,

Ø należy wykonać otwory drenażowe po obu stronach maty (minimum 6),

Ø maty należy płukać czystą wodą (5-10 minut nawadniania i 20-30 minut przerwy),

do uzyskania EC drenażu zbliżonego do EC wody użytej do zalewania.

3. Kupujący powinien zgłosić wszelkie ewentualne zastrzeżenia lub uwagi co do właściwości fizycznych zamówionego od „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. towaru, najpóźniej w momencie jego odbioru.

4. Z uwagi na właściwości i sposób wykorzystywania mat kokosowych Ceres PRESPAK, reklamacje na rozprężanie prasowanych mat kokosowych i innych prasowanych produktów z kokosa są przyjmowane przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty odbioru przez Kupującego chyba, że inny termin ustalono indywidualnie w piśmie.

5. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru lub szkody w mieniu Kupującego powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych w trakcie uprawy przez Kupującego lub osoby, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

 

IV. Dotyczy sprzedaży folii oraz agrowłókniny.

 

Podstawą reklamacji folii lub agrowłókniny jest etykieta znajdująca się na wałku oraz dowód zakupu np. paragon, faktura.

 

V. Dotyczy sprzedaży siatki cieniującej.

 

1. Podstawą reklamacji siatki cieniującej jest etykieta znajdująca się na wałku oraz dowód zakupu np. paragon, faktura.

2. Siatka cieniująca posiada 36 miesięczną gwarancję progresywną (czas, w którym produkt był wykorzystywany jest odejmowany od całego okresu gwarancyjnego i ewentualna rekompensata następuje tylko za pozostały okres gwarancyjny).

 

 

VI. Dotyczy sprzedaży tkanin polipropylenowych.

 

1. Podstawą reklamacji tkanin polipropylenowych jest etykieta znajdująca się na wałku oraz dowód zakupu np. paragon, faktura.

2. Tkaniny polipropylenowe posiadają gwarancję progresywną (czas, w którym produkt był wykorzystywany jest odejmowany od całego okresu gwarancyjnego i ewentualna rekompensata następuje tylko za pozostały okres gwarancyjny).

Stabilizacja na tkaninę Agrolys wynosi 400 kLy.

Stabilizacja na tkaninę Grecką wynosi 720 kLy.

Stabilizacja na tkaninę Bonar wynosi 500 kLy tj. 5 lat gwarancji.

 

VII. Dotyczy zwrotu opakowań typu big bag.

 

 

Informujemy, iż opakowania typu big bag, w które zapakowany jest zakupiony towar należy zwrócić do siedziby Ceres International Sp. z o.o. w terminie do 45 dni od daty zakupu. Po dokonaniu zwrotu opakowań klientowi zostanie zwrócona kaucja, którą za nie zapłacił. Po przekroczeniu w/w terminu klientowi nie przysługuje zwrot kaucji, którą zapłacił za opakowania typu big bag.

 

§ 6

 

1. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za uszkodzony towar, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Kupującego, albo jeżeli rzecz została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym (odpowiedzialność za wady). Odpowiedzialność za wady, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy tylko takich wad towaru, które istniały w chwili wydania rzeczy Kupującemu.

2. W przypadku wysyłania zamówionego towaru przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. do Kupującego i stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki przy odbiorze przez Kupującego, powstałych podczas dostawy do Kupującego, Kupujący ma obowiązek zgłosić reklamację z podpisanym przez kuriera lub przedstawiciela przedsiębiorcy dokonującego dostawy (kierowcy) protokołem uszkodzenia przesyłki/towaru albo z dokumentem dostawy, na którym znajduje się stosowna adnotacja o uszkodzeniu.

3. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. posiada certyfikaty na swoje mieszanki podłoży i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za mieszanki podłoży (w tym także za jakiekolwiek wady związane z takimi mieszankami) wytworzone według receptury Kupującego, albowiem nie prowadzi działalności badawczej.

4. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru lub szkody w mieniu Kupującego powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych w trakcie uprawy przez Kupującego lub osoby, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

5. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru powstałe na skutek nieprawidłowego wykorzystywania lub użytkowania przez Kupującego lub przez osoby, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

6. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub za uszkodzenia zamówionego towaru powstałe na skutek nie przestrzegania przez Kupującego postanowień niniejszego regulaminu, stworzonego dla prawidłowego i zgodnego z jego przeznaczeniem wykorzystywania towaru.

7. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie rzeczy w chwili zawarcia umowy lub jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

8. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, które nie istniały w chwili wydania rzeczy Kupującemu.

9. Do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności dotyczących warunków reklamacyjnych i odpowiedzialności „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. za wady towaru zamówionego przez Kupującego, nie stosuje się przepisów art. 556-576 kodeksu cywilnego.

 

§ 7

 

1. W przypadku uzasadnionej reklamacji złożonej przez Kupującego na piśmie, towar uszkodzony zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy towar, nie później jednak niż w terminie 14 dni od przyjęcia reklamacji przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

2. Jeżeli naprawa lub wymiana uszkodzonego towaru nie będzie możliwa zgodnie z postanowieniem ust. 1, a reklamacja Kupującego złożona na piśmie będzie uzasadniona i przyjęta przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o., Kupujący według swojego wyboru otrzyma zwrot równowartości ceny zamówionego towaru lub otrzyma inne, dostępne w magazynie towary do wyboru zaoferowane przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. odpowiadające wartości zamówionych i uszkodzonych rzeczy.

3. Reklamację składa się bezpośrednio w siedzibie lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres siedziby „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

4. Reklamację składa się na piśmie. Kupujący może ustnie lub za pośrednictwem elektronicznej korespondencji (mail) poinformować o zamiarze złożenia reklamacji i jej przyczynach, w celu niezwłocznego poinformowania „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. o wadach towaru, co jednak nie zwalnia Kupującego z obowiązku złożenia reklamacji na piśmie. Reklamacja, jeśli jest uzasadniona, może zostać przyjęta przez „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. wyłącznie po złożeniu jej przez Kupującego na piśmie.

 

Gwarancja

 

§ 8

 

1. Gwarancja określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego, w przypadku gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w oświadczeniu gwarancyjnym.

2. „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. może udzielić Kupującemu gwarancji co do jakości sprzedanej rzeczy, jeśli jest to przewidziane przy określonym produkcie znajdującym się w ofercie sprzedaży, a spółka „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. wydała Kupującemu dokument gwarancyjny określający obowiązki „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. i uprawnienia Kupującego.

3. Kupujący może otrzymać gwarancję producenta towaru zamówionego od „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o., jeśli jest ona przewidziana i udzielona przez producenta, a „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. wydała Kupującemu dokument gwarancyjny określający obowiązki producenta i uprawnienia Kupującego.

 

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 

§ 9

 

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U., Nr 22, poz. 271 ze zm.) może odstąpić od umowy sprzedaży i dokonać zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 w/w. ustawy.

2. Termin dziesięciodniowy, o którym mowa w ust. 1., liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

4. Zwrot zamówionego towaru, zgodnie z ust. 1, jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, i jest zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 10

 

1. Treść niniejszego regulaminu jest dla stron umowy sprzedaży (tj. spółki „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. i Kupującego) wiążąca zgodnie z jego brzmieniem z momentem złożenia przez Kupującego zamówienia.

2. Kupujący z chwilą złożenia zamówienia „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3. Kupujący z chwilą zawarcia umowy sprzedaży z „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. oświadcza, iż treść niniejszego regulaminu jest dla niego zrozumiała i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń.

4. Wszelkie sporne sprawy pomiędzy stronami umowy sprzedaży (tj. spółką „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o. i Kupującym) rozwiązywane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, a następnie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla „CERES INTERNATIONAL” Sp. z o.o.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U., Nr 22, poz. 271).