Regulamin

Zamieszczony regulamin dotyczy sprzedaży na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów. 


REGULAMIN SPRZEDAŻY ?CERES?

obowiązujący od dnia 02.06.2019r.

stanowiący integralną część Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy CERES oraz Kupującym


 § 1 [Strony i przedmiot Umowy]

1. Regulamin określa warunki umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy spółką ?CERES INTERNATIONAL? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Ceres lub Sprzedający) z siedzibą w Pyzdrach (ul. Polna 29, 62-310 Pyzdry), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131504, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego (NIP: 9720820859, REGON: 631084741), a Kupującym.

2. Kupującym, o którym mowa w ust. 1 może być Przedsiębiorca lub Konsument. Postanowienia szczegółowe odnoszące się wyłącznie do Konsumentów lub wprowadzające odmienności w stosunku do umów zawieranych z Konsumentami uregulowane są w § 9 oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

3. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.

4. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedmiotem sprzedaży są towary oferowane przez Ceres ? nabywane przez Ceres od producentów tych towarów lub towary produkowane lub modyfikowane przez Ceres.


§ 2 [Sprzedaż]

1. Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie zamówienia dokonywanego przez Kupującego. 

2. Zamówienie Kupującego, o którym mowa w ust. 1 stanowi ofertę zawarcia umowy złożoną Ceres.

3. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem elektronicznej poczty mail.

4. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznego, umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7:

a) jeżeli Kupującym jest podmiot, który już wcześniej zawierał z Ceres umowę, w momencie podjęcia się jej wykonania w terminie 7 dni przez Ceres albo w chwili przyjęcia zamówienia przez Ceres poprzez wysłanie maila lub faksu do Kupującego, lub poprzez kontakt telefoniczny, w którym lub w trakcie którego ustalono wszelkie istotne postanowienia umowy,

b) jeżeli Kupującym jest podmiot, który złożył zamówienie po raz pierwszy, w momencie przyjęcia zamówienia przez Ceres poprzez wysłanie maila lub faksu do Kupującego, lub poprzez kontakt telefoniczny, w którym lub w trakcie którego ustalono wszelkie istotne postanowienia umowy.

5. Umowa, której przedmiot opiewa na kwotę równą lub wyższą 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) może być zawarta wyłącznie w formie pisemnej, chyba że Ceres dokona innych ustaleń z Kupującym i wyrazi zgodę na zawarcie umowy w inny sposób, potwierdzając jednak jej postanowienia na piśmie.

6. Niezależnie od postanowień zamieszczonych w ust. 4, każda umowa zawarta pomiędzy Ceres a Kupującym zostanie potwierdzona na piśmie, poprzez wystawienie faktury VAT (albo paragonu) lub dokumentu WZ, przekazanym Kupującemu najpóźniej przy odbiorze towaru (dokument sprzedażowy). Kupujący, najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania dokumentu sprzedażowego, winien zgłosić na piśmie ewentualne zastrzeżenia co do rozbieżności pomiędzy dostarczonym towarem a zamówieniem, pod rygorem uznania, iż Kupujący składał zamówienie odpowiadające otrzymanemu od Ceres towarowi. W rozumieniu niniejszego regulaminu, dokumentem sprzedażowym, o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz w dalszej części regulaminu jest faktura VAT (albo paragon) lub dokument WZ.

7. Umowa nie jest zawarta, jeśli Ceres nie będzie miał możliwości weryfikacji Kupującego lub rzetelności złożonego przez Kupującego zamówienia w jakikolwiek sposób, o którym mowa w ust. 4.

8. Kupujący jest zobowiązany do podania Sprzedającemu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym danych Kupującego umożliwiających Sprzedającemu wystawienie dokumentów księgowych wymaganych przez właściwe przepisy prawa. Odpowiedzialność za błędy przy przekazywaniu Ceres danych zamówienia przez Kupującego (w szczególności firma Kupującego, forma prawna ? w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych oraz firma jeśli posiadana, dane adresowe, NIP, zamówiony towar oraz ilość) spoczywa na Kupującym. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Kupującego, Ceres może wystawić notę korygującą lub korektę do faktury VAT. W szczególnych przypadkach Ceres może zażądać od Kupującego zwrotu kosztów przesłania takiej korekty lub osobistego odbioru noty w siedzibie Ceres.

9. Do każdej umowy zostanie wystawiona faktura VAT, z wyjątkiem gdy Kupujący zamiast faktury VAT zażąda wydania wyłącznie dowodu zakupu ? paragonu. Faktura VAT (lub inny dowód zakupu) zostanie doręczona Kupującemu najpóźniej przy odbiorze przez niego towaru lub w terminie ustawowym, tj. nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.

10. Poprzez odbiór towaru Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Informacja o obowiązywaniu niniejszego regulaminu znajduje się na każdym dokumencie sprzedażowym.

11. Ogłoszenia, cenniki, reklamy lub inne informacje skierowane do nieokreślonej liczby podmiotów lub zamieszczone na stronie internetowej (WWW) prowadzonej dla spółki Ceres nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


§ 3 [Zapłata]

1. Ceres niezwłocznie po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi wystawi fakturę VAT albo inny dowód zakupu (paragon). Faktura VAT albo inny dowód zakupu (paragon) zostanie przekazany Kupującemu najpóźniej przy odbiorze zamówionego towaru lub najpóźniej w ciągu 7 dni od dostawy lub wykonania usługi.

2. Termin zapłaty wynosi standardowo 14 dni chyba, że co innego wynika z treści dokumentu sprzedażowego.

3. Zapłata nastąpi gotówką w kasie spółki Ceres lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Ceres. Numer rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazany będzie na fakturze VAT albo innym dowodzie zakupu (paragonie).

4. W przypadku dokonania zapłaty przelewem, dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania wpłaty pełnej ceny za zamówiony towar, na rachunku bankowym prowadzonym dla Ceres.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny za zakupiony towar, naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie lub odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ? wedle wyboru Sprzedającego – za każdy dzień opóźnienia lub odsetki określone odrębnie w zawartych umowach.

6. Koszty transportu i obsługi zamówienia ustalane są indywidualnie, i jeśli takie pozycje znajdują się na zamówieniu to faktura VAT albo inny dowód zakupu (paragon) będzie zawierać również te koszty.

7. Prawo własności przedmiotu sprzedaży przechodzi na rzecz Kupującego z dniem zapłaty całej ceny określonej na fakturze VAT albo innym dowodzie zakupu (paragon) ? zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny (całości lub części) za zakupiony towar Ceres ma prawo odebrać towar od Kupującego, na co Kupujący wraża zgodę.


§ 4 [Realizacja zamówienia]

1. Zamówienie Kupującego zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Ceres.

2. Odbiór towaru następuje przez Kupującego, we własnym zakresie, w zakładzie Ceres lub w innym miejscu wskazanym przez Ceres zgodnie z właściwościami zamówionego towaru. Kupujący i Ceres mogą ustalić inny sposób wydania i odbioru (przekazania) towaru, za odpowiednią opłatą tytułem przewozu i obsługi zamówienia.

3. Wykonanie umowy przez Ceres powinno nastąpić w terminie 30 dni od momentu zawarcia umowy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu ? w zależności od dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Ceres lub w czasie innym ustalonym przez strony.

4. W przypadku braku możliwości realizacji w całości lub w części umowy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Ceres poinformuje o tym Kupującego oraz wskaże nowy termin realizacji umowy, który nie powinien być dłuższy niż o kolejne 30 dni z wyłączeniem sytuacji gdzie termin ustalono indywidualnie.

5. Po upływie terminu wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 lub po upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 4 w przypadku udzielenia informacji przez Ceres o braku możliwości realizacji umowy w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, chyba że umowa została wykonana chociażby w części.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i wykonania umowy przez Ceres choćby w części, Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty email decyzję o sposobie jego dalszej realizacji poprzez częściową realizację i anulowanie pozostałej części zamówienia lub wydłużenie czasu oczekiwania o okres dłuższy, niż wskazany w ust.4.


§ 5 [Warunki i sposób postępowania przez Kupującego oraz postępowanie reklamacyjne]

I. Dotyczy sprzedaży podłoży produkowanych przez Ceres:

1. Kupujący powinien zgłosić wszelkie ewentualne zastrzeżenia lub uwagi co do właściwości fizycznych zamówionego od Ceres towaru, najpóźniej w momencie jego odbioru.

2. Kupujący powinien dokonać analizy chemicznej podłoża przed jego użyciem oraz dokonać opracowania nawożenia na podstawie analiz w odniesieniu do rośliny oraz systemu prowadzenia uprawy, w celu prawidłowego wykorzystania zamówionego od Ceres towaru.

3. Ceres informuje, iż w przypadku podłoży zawierających w swym składzie włókno kokosowe możliwa jest podwyższona zawartość potasu, którą należy wziąć pod uwagę planując uprawę roślin w tym podłożu.

4. Ceres informuje, iż pojemność podłoży określana jest zgodnie z normą europejską EN 12580.

5. Ceres informuje, iż tolerancja ilościowa wykonanego podłoża dostarczanego w opakowaniach typu big bag wynosi +/- 10% zamówionej ilości.

6. Kupujący, w przypadku zauważenia pierwszych nieprawidłowości mogących mieć związek z podłożem, powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, zgłosić taką okoliczność Ceres, w celu ustalenia czy towar jest wadliwy, czy wada towaru istniała już w chwili jego sprzedaży, czy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. złe przystosowanie podłoża, nieprawidłowa analiza chemiczna, błędne nawożenie, itp.).

7. Ceres nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru lub szkody w mieniu Kupującego powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych w trakcie uprawy przez Kupującego lub osób, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

8. Podłoża powinny być przechowywane w miejscu suchym oraz chłodnym.

II. Dotyczy sprzedaży maty kokosowej Ceres Kokopak produkowanych przez Ceres

1. Kupujący powinien zgłosić wszelkie ewentualne zastrzeżenia lub uwagi co do właściwości fizycznych zamówionego od Ceres towaru, najpóźniej w momencie jego odbioru.

2. Kupujący powinien dokonać analizy chemicznej podłoża przed jego użyciem oraz dokonać opracowania nawożenia na podstawie analiz w odniesieniu do rośliny oraz systemu prowadzenia uprawy, w celu prawidłowego wykorzystania zamówionego od Ceres towaru.

3. Ceres informuje, iż w przypadku podłoży zawierających w swym składzie włókno kokosowe możliwa jest podwyższona zawartość potasu, którą należy wziąć pod uwagę planując uprawę roślin w tym podłożu.

4. Ceres informuje, iż maty kokosowe Kokopak po ułożeniu na miejscu uprawy powinny zostać uwodnione przed uprawą do pojawienia się przelewu.

5. Kupujący, w przypadku zauważenia pierwszych nieprawidłowości mogących mieć związek z podłożem, powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, zgłosić taką okoliczność Ceres, w celu ustalenia czy towar jest wadliwy, czy wada towaru istniała już w chwili jego sprzedaży, czy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. złe przystosowanie podłoża, nieprawidłowa analiza chemiczna, błędne nawożenie, itp.).

6. Ceres nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru lub szkody w mieniu Kupującego powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych w trakcie uprawy przez Kupującego lub osób, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

III. Dotyczy sprzedaży mat kokosowych Ceres PRESPAK

1. Kupujący powinien dokonać analizy chemicznej podłoża przed jego użyciem oraz dokonać opracowania nawożenia na podstawie analiz w odniesieniu do rośliny oraz systemu prowadzenia uprawy, w celu prawidłowego wykorzystania zamówionego od Ceres towaru.

2. Sposób prawidłowego przygotowania mat kokosowych Ceres PRESPAK:

a. maty kokosowe należy ułożyć na miejscu docelowym,

b. wyciąć otwory w miejscu, gdzie mają być posadzone rośliny,

c. w miejscu przyszłych roślin należy umieścić kapilary doprowadzające wodę do maty,

d. maty należy zalać wodą do uzyskania pełnej pojemności maty,

e. należy wykonać otwory drenażowe po obu stronach maty (minimum 6),

f. maty należy płukać czystą wodą (5-10 minut nawadniania i 20-30 minut przerwy), do uzyskania EC drenażu zbliżonego do EC wody użytej do zalewania.

3. Kupujący powinien zgłosić wszelkie ewentualne zastrzeżenia lub uwagi co do właściwości fizycznych zamówionego od Ceres towaru, najpóźniej w momencie jego odbioru.

4. Z uwagi na właściwości i sposób wykorzystywania mat kokosowych Ceres PRESPAK, reklamacje na rozprężanie prasowanych mat kokosowych i innych prasowanych produktów z kokosa są przyjmowane przez Ceres w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty odbioru przez Kupującego chyba, że inny termin ustalono indywidualnie w piśmie.

5. Ceres nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru lub szkody w mieniu Kupującego powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych w trakcie uprawy przez Kupującego lub osoby, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

IV. Dotyczy sprzedaży folii oraz agrowłókniny.

Podstawą reklamacji folii lub agrowłókniny jest etykieta znajdująca się na wałku oraz dowód zakupu.

V. Dotyczy sprzedaży siatki cieniującej.

1. Podstawą reklamacji siatki cieniującej jest etykieta znajdująca się na wałku oraz dowód zakupu.

2. Siatka cieniująca posiada 36 miesięczną gwarancję progresywną (czas, w którym produkt był wykorzystywany jest odejmowany od całego okresu gwarancyjnego i ewentualna rekompensata następuje tylko za pozostały okres gwarancyjny).

VI. Dotyczy sprzedaży tkanin polipropylenowych.

1. Podstawą reklamacji tkanin polipropylenowych jest etykieta znajdująca się na wałku oraz dowód zakupu.

2. Tkaniny polipropylenowe posiadają gwarancję progresywną (czas, w którym produkt był wykorzystywany jest odejmowany od całego okresu gwarancyjnego i ewentualna rekompensata następuje tylko za pozostały okres gwarancyjny).

Stabilizacja na tkaninę Agrolys kolor czarny i biały wynosi 800 kLy, natomiast kolor brązowy i zielony 400 KLY

Stabilizacja na tkaninę Grecką wynosi 700 kLy.

Stabilizacja na tkaninę Bonar wynosi 500 kLy tj. 5 lat gwarancji.

Stabilizacja na tkaninę Basic wynosi 600 kLy

VII. Dotyczy zwrotu opakowań typu big bag.

Informujemy, iż opakowania typu big bag, w które zapakowany jest zakupiony towar należy zwrócić do siedziby Ceres w terminie do 45 dni od daty zakupu. Po dokonaniu zwrotu opakowań Kupującemu zostanie zwrócona kaucja, którą za nie zapłacił. Po przekroczeniu tego terminu Kupującemu nie przysługuje zwrot kaucji, którą zapłacił za opakowania typu big bag a Ceres ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu opakowań.


§ 6 [Postanowienia dotyczące odpowiedzialności Ceres]

1. Ceres ponosi odpowiedzialność względem Kupującego jeśli towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, która to niezgodność może się wyrażać poprzez: (i) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia (iv) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W przypadku wady prawnej Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

2. W przypadku wysyłania zamówionego towaru przez Ceres do Kupującego i stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki przy odbiorze przez Kupującego, powstałych podczas dostawy do Kupującego, Kupujący ma obowiązek zgłosić reklamację z podpisanym przez kuriera lub przedstawiciela przedsiębiorcy dokonującego dostawy (kierowcy) protokołem uszkodzenia przesyłki/towaru albo z dokumentem dostawy, na którym znajduje się stosowna adnotacja o uszkodzeniu.

3. Ceres posiada certyfikaty na swoje mieszanki podłoży i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za mieszanki podłoży (w tym także za jakiekolwiek wady związane z takimi mieszankami) wytworzone według receptury Kupującego, albowiem nie prowadzi działalności badawczej.

4. Ceres nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru lub szkody w mieniu Kupującego powstałe na skutek błędów lub nieprawidłowości popełnionych w trakcie uprawy przez Kupującego lub osoby, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

5. Ceres nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zamówionego towaru powstałe na skutek nieprawidłowego wykorzystywania lub użytkowania przez Kupującego lub przez osoby, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.

6. Ceres nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub za uszkodzenia zamówionego towaru powstałe na skutek nie przestrzegania przez Kupującego postanowień niniejszego regulaminu, stworzonego dla prawidłowego i zgodnego z jego przeznaczeniem wykorzystywania towaru.

7. Ceres jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie rzeczy w chwili zawarcia umowy lub w przypadku towarów oznaczonych co do gatunki ? w chwili wydania towaru.

8. Ceres nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne towaru, które nie istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub nie wynikały z przyczyn tkwiących w samej rzeczy sprzedanej.

9. W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie przed przepisami regulującymi rękojmie za wady, o których mowa w kodeksie cywilnym.


§ 7 [Reklamacje]

1. W przypadku uzasadnionej reklamacji złożonej przez Kupującego w formie pisemnej lub elektronicznej, towar uszkodzony zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy towar, nie później jednak niż w terminie 14 dni od uznania reklamacji przez Ceres.

2. Jeżeli naprawa lub wymiana uszkodzonego towaru nie będzie możliwa zgodnie z postanowieniem ust. 1, a reklamacja Kupującego będzie uzasadniona i przyjęta przez Ceres, Kupujący według swojego wyboru otrzyma zwrot równowartości ceny zamówionego towaru lub otrzyma inne, dostępne w magazynie towary do wyboru zaoferowane przez Ceres odpowiadające wartości zamówionych i uszkodzonych rzeczy.

3. Reklamację składa się bezpośrednio w siedzibie lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres siedziby Ceres dla formy pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail ceres@ceres.pl.

4. Reklamację składa się na piśmie lub formie elektronicznej. Kupujący może ustnie poinformować o zamiarze złożenia reklamacji i jej przyczynach, w celu niezwłocznego poinformowania Ceres o wadach towaru, co jednak nie zwalnia Kupującego z obowiązku złożenia reklamacji na piśmie lub w formie elektronicznej. Reklamacja, jeśli jest uzasadniona, może zostać przyjęta przez ?CERES INTERNATIONAL? Sp. z o.o. wyłącznie po złożeniu jej przez Kupującego na piśmie lub w formie elektronicznej.


§ 8 [Gwarancja]

1. Gwarancja określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego, w przypadku gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w oświadczeniu gwarancyjnym.

2. Ceres może udzielić Kupującemu gwarancji co do jakości sprzedanej rzeczy, jeśli jest to przewidziane przy określonym produkcie znajdującym się w ofercie sprzedaży, a spółka Ceres wydała Kupującemu dokument gwarancyjny określający obowiązki Ceres i uprawnienia Kupującego.

3. Kupujący może otrzymać gwarancję producenta towaru zamówionego od Ceres, jeśli jest ona przewidziana i udzielona przez producenta, a Ceres wydała Kupującemu dokument gwarancyjny określający obowiązki producenta i uprawnienia Kupującego.


§ 9 [Postanowienia szczegółowe dotyczące Konsumentów]

1. Konsument do dokumentu sprzedażowego, o którym mowa w § 2 ust. 6 Ceres dołączy niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.

2. W przypadku Konsumentów przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie wówczas gdy nie są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Ceres, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się (i) dla umowy, w wykonaniu której Ceres wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. Konsument jest informowany o prawie odstąpienia od umowy poprzez właściwą informację na dokumencie zakupu.

6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Ceres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Oświadczenie można złożyć bezpośrednio w siedzibie lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres siedziby Ceres dla formy pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail ceres@ceres.pl.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ceres, Ceres nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Ceres.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 10 [Zgoda na wykorzystanie wizerunku]

1. Dokonując zakupu towarów u Sprzedającego, Kupujący wyraża nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na:

a. jednorazowe lub wielokrotne utrwalenie w formie materiału filmowego lub fotografii swojego wizerunku lub wizerunku osób zatrudnionych u Kupującego podczas czynności odbioru towaru od Ceres lub podczas czynności wykorzystania produktu zakupionego od Ceres,

b. publiczne wykorzystanie i rozpowszechnienie swojego wizerunku lub wizerunku osób zatrudnionych u Kupującego, utrwalonych w formie materiału filmowego lub fotografii, za pośrednictwem sieci Internet oraz stron internetowych publicznie dostępnych lub dostępnych po spełnieniu określonych warunków (zalogowaniu),

c. zwielokrotnienie i wydruk, a także udostępnienie w katalogach, broszurach, ulotkach,

– w celach marketingowych, promocyjnych oraz reklamowych Sprzedającego.

2. Dla uniknięcia wątpliwości Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgoda, o której mowa w punkcie 1 udzielana jest przede wszystkim w celu przygotowania i rozpowszechniania przez Sprzedającego za pośrednictwem sieci Internet krótkich filmów lub fotografii reklamowych, które dotyczyć będą wykorzystania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

3. Kupujący ponad powyższe oświadcza, że zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiałów filmowych lub fotografii, o których mowa w punkcie 1.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że materiały filmowe lub fotografie zostaną sporządzone po uprzednim uzgodnieniu terminu ich sporządzenia z Kupującym w miejscu prowadzenia działalności przez Kupującego.


§ 11 [Postanowienia końcowe]

1. Treść niniejszego regulaminu jest dla stron umowy sprzedaży Ceres i Kupującego wiążąca zgodnie z jego brzmieniem z momentem zawarcia umowy.

2. Kupujący z chwilą zawarcia umowy sprzedaży z Ceres oświadcza, iż treść niniejszego regulaminu jest dla niego zrozumiała i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń.

3. Wszelkie sporne sprawy pomiędzy stronami umowy sprzedaży rozwiązywane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, a następnie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Ceres.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).


Załącznik nr 1 do Regulaminu:Regulamin do wydrukowania:

Subscribe to our Newsletter

Interesują Cię nowości w branży ogrodniczej i chcesz mieć dostęp do wyjątkowych promocji? Zapisz się do naszego newslettera by być na bieżąco!