Polityka prywatności

§1
[ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest spółka CERES INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyzdrach, ul. Polna 29 (62 – 310 Pyzdry) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131504, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 270.200,00 zł, NIP 9720820859, REGON 631084741, zwana dalej Administratorem lub jednocześnie Sprzedawcą.
 2. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz ich ochroną należy się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: odo@ceres.pl lub pod numerem telefonu: – +48 63 276 83 10
 3. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych. Są to w szczególności zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, organizowanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Wszelkie dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem środków bezpieczeństwa zabezpieczających je przed dostępem osób i podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji mu przekazywanych i dotyczących Użytkowników.
 7. Administrator szczególnie zwraca uwagę, by dane osobowe chronione były przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług, obsługę realizację Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę.

§ 2
[ DEFINICJE ]

W ramach niniejszej Polityki Prywatności, poprzez poniższe definicje rozumie się:

 1. Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ceres.pl/sklep,
 2. Sprzedawca lub Administrator – CERES INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyzdrach przy ul. Polnej 29 (62 – 310 Pyzdry), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131504, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 270.200,00 zł, NIP 9720820859, REGON 631084741,
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności,
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§ 3
[ STOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI ]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Sklepu prowadzonego przez Administratora pod adresem www.ceres.pl/sklep i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Sprzedawca jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe uzyskane zostały z innych źródeł, w tym umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych.
 2. Poprzez ustanowienie niniejszej Polityki Prywatności oraz jej udostępnienie na stronie internetowej Sklepu Administrator realizuje nałożone na niego obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, każdorazowo zgodnie z tymi przepisami.

§ 4
[ PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ]

 1. Administrator zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz wykonania umów sprzedaży, a także informacji o aktywności Użytkownika w Sklepie internetowym.
 2. Wszelkie dane osobowe osób korzystających ze Sklepu, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, są zbierane lub przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. W ramach realizacji umów sprzedaży, Sprzedawca w szczególności przetwarza dane osobowe:
  1. w celu świadczenia usług droga elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych Sklepie internetowym,
  2. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługa konta Użytkownika, w przypadku zarejestrowanych Użytkowników Sklepu,
  3. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie,
  4. w celu obsługi reklamacji,
 4. Powyższe dane mogą być również przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Do usprawiedliwionych celów Administratora, o których mowa w § 3 pkt. 4 należą:
  1. prowadzenie negocjacji handlowych i wzajemnej komunikacji oraz informowanie o ofercie handlowej,
  2. przesyłanie informacji handlowej,
  3. tworzenie bazy danych,
  4. dochodzenie lub zabezpieczanie roszczeń,
  5. marketing produktów własnych lub usług,
  6. prowadzenia analiz sprzedaży produktów i badań rynku i innych czynności analitycznych i statystycznych,
  7. prowadzenie analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania ze Sklepu w celu poprawny stosowanych funkcjonalności,
  8. organizowania, przeprowadzania i koordynowania akcji marketingowych oraz akcji promocyjnych,
  9. zabezpieczeniu dokumentacji w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i ochroną praw Administratora.
 6. Przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, Administrator dokonuje tego tylko do momentu ustania tego interesu, który stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych.
 7. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych pochodzących z serwisów płatniczych, w szczególności PayU lub PayPal, Sprzedawca otrzymuje te dane od tych podmiotów za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę usprawiedliwionych celów.
 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 9. Aktywność Użytkownika w Sklepie, w tym jego dane osobowe są rejestrowane w systemie komputerowym służącym do przechowywania i zapisu, zawierającym informacje o jego zdarzeniach i działaniach. Zebrane w ten sposób informacje są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, przy czym Administrator przetwarza je również w celach technicznych.
 10. Niektóre dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, w tym w szczególności do celów podatkowych i księgowych.

§ 5
[ RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH ]

 1. Użytkownik odwiedzający Sklep lub korzystający z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną posiada kontrolę nad danymi osobowymi, które są przez niego podawane. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach Sklepu do niezbędnego minimum.
 2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora należą między innymi:
  1. imię i nazwisko albo inne oznaczenie przedsiębiorcy,
  2. dane adresowe,
  3. numer NIP,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail,
  6. adres IP,
  7. nazwa domeny,
  8. typ przeglądarki,
  9. typ systemu operacyjnego.
 3. W zakresie danych niezbędnych do rejestracji indywidualnego konta Użytkownika, niniejsza Polityka Prywatności odsyła do treści Regulaminu, w szczególności § 4.
 4. Administrator nie zbiera ani nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych stanowiących dane wrażliwe. W przypadku podania takich informacji będzie to oznaczać udzielenie wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji przez Administratora.

§ 6
[ PLIKI COOKIES ]

 1. W ograniczonym zakresie Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się w Sklepie.  Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową Użytkownika za każdym razem kiedy korzysta on ze Sklepu.
 2. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Strony Internetowej. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić między innymi:
  1. utrzymanie sesji użytkownika,
  2. zapisanie stanu sesji użytkownika,
  3. zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych w Sklepie Internetowym.
 3. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies między innymi w następujących celach:
  1. monitorowanie ruchu na stronie Sklepu,
  2. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania ze Sklepu,
  3. płatności internetowe.
 4. Żadne pliki cookies wykorzystywane w Sklepie, nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.
 5. Użytkownik ma również możliwość usuwania plików cookie już zapisanych przez przeglądarkę.
 6. Zablokowanie lub usunięcie wszystkich ciasteczek ze Sklepu może spowodować trudność w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu.

§ 7
[ AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ]

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie będą automatycznie przetwarzane.

§ 8
[ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ]

 1. Czas przez jaki przetwarzane będą przez Administratora dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku ze złożeniem zamówienia oraz realizacja umów sprzedaży będą przetwarzane przez okres jej realizacji, po tym okresie będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Sprzedawcy, do czego Administrator jest zobowiązany przepisami o ochronie danych osobowych oraz w związku z przechowywaniem dokumentacji finansowo – księgowej, jednak nie dłużej niż 6 lat.
 3. Dane pozyskane w związku z rejestracją konta w Sklepie będą przetwarzane, przez okres przez jaki Użytkownik jest zarejestrowany, a po tym okresie będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Sprzedawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkownika, jednak nie dłużej niż 10 lat.
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez tę osobę sprzeciwu lub do momentu wycofania przez nią zgody.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celu innym niż marketingowy, przetwarzane będą do momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu.
 6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 7. Jeśli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, okresy przetwarzania danych w tym celu określają odpowiednie przepisy.

§ 9
[ PRZEKAZYWANIE DANYCH ]

 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom następuje wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, przekazanie danych osobowych do przetwarzania innemu podmiotowi odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych która to umowa zapewnia stosowanie przez podmiot przetwarzający odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza mogą być w szczególności:
  1. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  2. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora,
  3. podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Administratora,
  4. operatorzy pocztowi,
  5. dostawcy towarów,
  6. banki i operatorzy płatności,
  7. podmioty świadczący usługi prawne,
  8. firmy windykacyjne.
 4. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie w zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu

§ 10
[ PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ]

 1. W celu realizacji swoich uprawnień osoba fizyczna może kontaktować się w tej sprawie z Administratorem, poprzez wysłanie wniosku do Sklepu w formie wiadomości elektronicznej
  e-mail na adres – info@ceres.pl, bądź w formie fizycznej na adres Sprzedawcy. Wniosek powinien określać w miarę możliwości precyzyjnie z jakiego uprawnienia dana osoba chce skorzystać, jakiego procesu przetwarzania oraz jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
 2. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia terminu Administrator poinformuje Użytkownika o jego przyczynach. Odpowiedź udzielana będzie na adres e-mail z którego został przesłany wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile w liście nie zostanie wykazana chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail.
 3. Wśród praw Użytkownika należy wskazać w szczególności:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  2. Prawo do uzyskania kopii danych,
  3. Prawo do sprostowania bądź zmiany danych osobowych
  4. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
  7. Prawo do żądania usunięcia danych
  8. Prawo do przenoszenia danych

§ 11
[ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH ]

§  Informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
§  Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 12
[ WSZELKIE POZOSTAŁE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I SKARGI ]

 1. W razie jakichkolwiek pytań zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności, sposobu przetwarzania przez Sklep danych osobowych, jak również w przypadki zamiaru złożenia skargi dotyczących tych kwestii należy przesłać wiadomość wraz ze szczegółowymi informacjami i okolicznościami, w tym dotyczącymi skargi, na adres e-mail – info@ceres.pl,
 2. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

§ 13
[ ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI ]

 1. Administrator wprowadzi zmiany w zakresie niniejszej Polityki Prywatności w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, między innymi z uwagi na, nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych oraz zmiany technologii za pomocą której Administrator przetwarza dane osobowe.
 2. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.
 3. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą dokonywane poprzez jej publikacje w Sklepie. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.
Subscribe to our Newsletter

Interesują Cię nowości w branży ogrodniczej i chcesz mieć dostęp do wyjątkowych promocji? Zapisz się do naszego newslettera by być na bieżąco!