Regulamin sklepu internetowego ceres.pl

obowiązujący od dnia 8 kwietnia 2020

stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy

CERES INTERNATIONAL sp. z o.o. a Klientem

§ 1

[ POSTANOWIENIA WSTĘPNE ]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji w Sklepie internetowym,
  2. zasady składania Zamówień na produkty, które są dostępne w Sklepie internetowym,
  3. uprawnienia co do odstąpienia od Umowy Sprzedaży czy też anulowania Zamówienia,
  4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. W celu uzyskania kontaktu ze Sprzedawcą, Klient może kontaktować się pod numerem telefonu +48 632768310, +48 789034834. Koszt taryfy według stawek operatora.

§ 2

[ DEFINICJE ]

 1. W ramach niniejszego Regulaminu, poprzez poniższe definicje rozumie się:
  1. Sprzedawca – CERES INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyzdrach przy ul. Polnej 29 (62 – 310 Pyzdry), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131504, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 270.200,00 zł, NIP 9720820859, REGON 631084741,
  2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub rolniczą, która korzysta ze Sklepu i dokonuje zakupu w Sklepie w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością
  4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
  5. Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ceres.pl/sklep,
  6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość funkcjonujących w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu,
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,
  9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
  10. Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
  11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów,
  13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
  14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

[ INFORMACJE O PRODUKTACH ]

 1. Wszystkie informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu nie stanowią oferty a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
 2. Sprzedawca oświadcza, że Produkty w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Wszystkie ceny produktów dostępnych w asortymencie Sklepu są:
  1. cenami brutto,
  2. zostały wyrażone w złotych polskich,
  3. nie zawierają kosztów dostawy, które są zależne wyboru od sposobu dostawy produktu przez Klienta oraz podane są przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania, czy odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tym przypadku regulaminami. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na ceny Produktów w przypadku zamówień, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany dotyczących warunków wyprzedaży, czy promocji.
 5. Promocje oferowane przez Sprzedawcę nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich oznaczenia użyte w Sklepie, należą do ich właścicieli i są używane wyłączne w celach informacyjnych. Mogą stanowić one zastrzeżone znaki towarowe. Również wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie, użyte są wyłącznie w celach informacyjnych, a zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedającego  prawa do tych znaków i nazw przysługują producentom lub/i importerom Produktów.

§ 4

[ ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE ]

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko osoby zamawiającej,
  2. nazwa użytkownika,
  3. oznaczenie przedsiębiorcy (opcjonalnie),
  4. adres do doręczeń osoby zamawiającej,
  5. numer kontaktowy,
  6. adres e-mail.
 2. Do prawidłowego założenia Konta niezbędne jest również wskazanie hasła jakim posługiwać się będzie Klient. Hasło musi składać się z:
  1. 8 znaków,
  2. co najmniej jednej cyfry,
  3. co najmniej jednej wielkiej litery,
  4. co najmniej jednego znaku specjalnego.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe oraz dobrowolne.
 4. Zarejestrowanie Konta wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, a także wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówienia.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Dane podane podczas rejestracji w Sklepie internetowym, mogą być zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta, w zakładce Szczegóły konta.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 pkt a.

§ 5

[ PROCEDURA USUNIĘCIA KONTA ]

 1. Klient ma możliwość usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien wysłać oświadczenie o chęci  jego usunięcia pisemnie na adres Sklepu lub w formie elektronicznej na adres e-mail – info@ceres.pl.
 2. Sprzedawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia wskazanego w pkt 1 usunie konto Klienta. Usunięcie konta pozostaje bez wpływu na wcześniej zrealizowane Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub przepisów prawa.

§ 6

[ ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ]

 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne Konto lub w przypadku jego braku poprzez podanie w Formularzu Zamówienia niezbędnych danych do realizacji umowy przez Sprzedającego. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Stronę sklepu.
 2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  3. kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa, wybrać rodzaj przesyłki oraz sposób jego dostarczenia a także opcjonalnie wpisać dane do faktury,
  5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, a także opłacić Zamówienie w określonym terminie.
 4. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu Klient potwierdza przy rejestracji Konta albo w przypadku złożenia Zamówienia bez Rejestracji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 5. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w Formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie obligatoryjne dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta.
 6. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania przez Klienta w Formularzu zamówienia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym w szczególności wskutek podania nieprawidłowego lub niedokładnego adresu odbioru Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie Zamówienia na rzecz Klienta.
 8. W przypadku gdy Klient przed kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania Zamówienia, zostanie ono anulowane i tym samym nie wiąże Klienta ani Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Produkty prezentowane w Sklepie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części Produktów objętego Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta na etapie Rejestracji bądź w Formularzu zamówienia. Klientowi przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego Produktu lub rezygnacji z Zamówienia.

§ 7

[ OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI ]

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka pocztowa,
  2. przesyłka pocztowa pobraniowa,
  3. przesyłka kurierska,
  4. przesyłka kurierska pobraniowa,
  5. odbiór osobisty dostępny pod adresem: Polna 29, Pyzdry, 62-310
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przy odbiorze,
  2. płatność za pobraniem,
  3. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  4. płatności elektroniczne,
  5. płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 4. Do każdej Umowy Sprzedaży zostanie wystawiona faktura VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy Kupujący zamiast faktury VAT zażąda wydania wyłącznie dowodu zakupu – paragonu.
 5. Faktura VAT lub inny dowód zakupu zostanie doręczona Kupującemu najpóźniej przy odbiorze przez niego Produktu lub w terminie ustawowym, tj. nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy Produktu.
 6. Kupujący jest zobowiązany do podania Sprzedawcy danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w tym danych Kupującego umożliwiających Sprzedawcy wystawienie dokumentów księgowych wymaganych przez właściwe przepisy prawa. Odpowiedzialność za błędy przy przekazywaniu Sprzedawcy danych Zamówienia przez Kupującego spoczywa na Kupującym.
 7. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Kupującego, Ceres może wystawić notę korygującą lub korektę do faktury VAT.
 8. W szczególnych przypadkach Ceres może zażądać od Kupującego zwrotu kosztów przesłania takiej korekty lub osobistego odbioru noty w siedzibie Sprzedawcy.

§ 8

[ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ]

 1. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź – „Potwierdzenie złożonego zamówienia” na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.  Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako „Potwierdzenie złożonego zamówienia”, Sklep w odrębnej korespondencji przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”. Sprzedawca potwierdzi zamówienie bez zbędnej zwłoki.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta maila „Zamówienie potwierdzone przez Sklep” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktu i umowa ta wiąże obie Strony transakcji. Z tą chwilą Zamówienie przyjmowane jest przez Sprzedającego do realizacji.
 4. Klient może dokonać zmian w złożonym w Sklepie Zamówieniu, do czasu  otrzymania przez niego maila „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”.
 5. Zmiany, o którym mowa w par. 7 pkt. 4 mogą dotyczyć zarówno rezygnacji z części zamówionych produktów lub całości zamówienia, a także zmian w adresie, czy danych, które znajdują się na fakturze. Postanowienia dotyczące zasady zwrotu należności wynikających z anulowania zamówienia uregulowane zostały w § 9 Regulaminu.
 6. W przypadku woli dokonania jakichkolwiek zmian w Zamówieniu, Klient powinien się niezwłocznie skontaktować ze Sklepem drogą elektroniczną na adres e-mail info@ceres.pl.
 7. W przypadku dokonania zmian, czy anulowania zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas składania zamówienia.
 8. Cena podana przy każdym z Produktów jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostanie potwierdzone przez Sklep.

§ 9

[ CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ ]

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.  Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Całkowity czas realizacji Zamówienia to czas przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz  przewidywany czas dostawy.
 3. Początek biegu czasu realizacji Zamówienia liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem serwisów PayU lub PayPal – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem u kuriera – od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki i przekazania go firmie kurierskiej do doręczenia wynosi do 7 dni roboczych.
 5. Maksymalny całkowity czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 14 dni roboczych, o ile między Klientem a Sklepem nie nastąpią inne uzgodnienia w tym zakresie.
 6. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 10 – dniowy termin przygotowania Zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji Zamówienia.
 7. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji i rezygnacji z Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie wpłacone środki pieniężne. Żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek dalszych roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia.
 8. W przypadku gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Produktów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje  o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim wypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować Zamówienie w całości. W  przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za umówiony Produkt z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części.
 9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§10

[ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ]

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klient będący Konsumentem może się w tym celu posłużyć formularzem  udostępnionym na stronie internetowej Sklepu.  Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient będący Konsumentem może wysłać na adres Sklepu jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentów między innymi  w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail – info@ceres.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 4. Na Kliencie będącym Konsumentem ciąży obowiązek wykazania, że dany Produkt zakupił u Sprzedającego. Podstawą wykazania takiego zakupu mogą być w szczególności:
  1. faktura,
  2. paragon.
 5. Dokument potwierdzający nabycie towaru należy załączyć do oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić otrzymany Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy wraz z dowodem zakupu przed jego upływem. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć formularz zwrotu bądź inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić należną kwotę.
 8. W przypadku zwrotu Produktu, który z uwagi na charakter rzeczy nie może zostać zwrócony w zwykłym trybie za pomocą operatora pocztowego, koszt zwrotu ponosi Klient, chyba że jest Konsumentem.
 9. Zwracany Produkt należy odesłać na adres Sklepu. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient będący Konsumentem.
 10. Paczki wysłane na koszt Sklepu Internetowego oraz za pobraniem nie będą przyjmowane. Klient będący Konsumentem proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi.
 11. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od klienta płatności, tj. łącznej kwoty równej cenie zwracanego Produktu oraz usługi transportowej widniejących na dowodzie zakupu.  Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za Produkty objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz ewentualne koszty dostawy Produktu. Zwrotowi nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klient będący Konsumentem sposobu dostarczenia Produktu, jeśli jest on inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 12. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Klient będący Konsumentem w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy a w razie jego braku na konto za pomocą którego dokonano płatności online, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia,  przy czym Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu dostarczenia przesyłki zwrotnej  lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 13. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§11

[ GWARANCJE ]

 1. Niektóre Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Produkty.
 2. W przypadku gdy Produkty oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta, warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z Produktem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu Produktu.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczeń z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta zgłoszenie to rozpatrywane będzie w terminach i zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

§12

[ REKLAMACJE ]

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedawany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi, wedle reguł określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) a zatem reklamacja Produktu może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu ma wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
 3. Klient może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego na Stronie Sklepu.
 4. W przypadku reklamacji, Klient jest proszony o odesłanie na koszt Sprzedawcy, wadliwego Produktu na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu oraz pismem reklamacyjnym. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego  na stronie internetowej Sklepu.
 5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Klienta będącego Konsumentem za uzasadnione.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji i żądania przez Klienta będącego Konsumentem wymiany Produktu na wolny od wad, wadliwy Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wadliwego Produktu, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci Klientowi będącemu Konsumentem równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie Produkty.
 7. Każdorazowo w przypadku uznania reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem zostanie zwrócony koszt dostawy towaru w ramach procedury reklamacyjnej.
 8. W przypadku nieuznania reklamacji Produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji bez zwrotu kosztów dostawy towaru.

§ 13

[ POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ]

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych oraz rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.)., z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 14

[ DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM ]

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Kwestie administrowania danymi osobowymi Klientów, reguluje szczegółowo dokument Polityka Prywatności.

§ 15

[ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ]

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16

[ NOTA PRAWNA ]

 1. CERES INTERNATIONAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w produkcji, nie udziela żadnej gwarancji a także w żaden sposób nie jest odpowiedzialna za jakkolwiek szkodę będącą następstwem korzystania z informacji zawartej w niniejszym Regulaminie.
 2. Treść, konstrukcja i struktura Regulaminu oraz Strony internetowej, stanowi tajemnicę handlową CERES INTERNATIONAL sp. z o.o. w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają m. in. przepisy:
  1. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010),
  2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
  3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
Subscribe to our Newsletter

Interesują Cię nowości w branży ogrodniczej i chcesz mieć dostęp do wyjątkowych promocji? Zapisz się do naszego newslettera by być na bieżąco!