Zwroty i reklamacje

Produkty oferowane w sklepie www.ceres.pl/sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad, zarówno fizycznych jak i prawnych, a także zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.

 

A. ZWROT TOWARU ZAKUPIONEGO PRZEZ KONSUMENTA

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej. Nie musi również podawać przyczyny. Termin na odstąpienie przez Konsumenta od umowy wygada po upływie 14 dni od momentu, w którym wszedł on w posiadanie zakupionej rzeczy.

 

Chcąc odstąpić od umowy, Konsument może się w tym celu posłużyć formularzem udostępnionym na stronie internetowej Sklepu. Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Konsument może każdorazowo wysłać jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail – info@ceres.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 

Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania: tutaj

 

Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient będący Konsumentem. Nie może on nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna dla stwierdzenia cech i charakteru towaru. W przypadku uznania odstąpienia od umowy Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie kolejnych 14 dni.

 

Oświadczenia o odstąpieniu można dokonać łącznie, wraz z przesłaniem towaru na adres Sklepu, w terminie 14 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie zakupionej rzeczy.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentów między innymi  w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

B. REKLAMACJA

Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedawany towar ma wadę fizyczną lub prawną, są określone, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

 

Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej. Klient może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 

W przypadku reklamacji, Klient jest proszony o odesłanie wadliwego Produktu na własny koszt na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu oraz pismem reklamacyjnym. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego na Stronie Sklepu.

 

Formularz reklamacji jest dostępny do pobrania: tutaj

 

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Sklep. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Klienta będącego Konsumentem za uzasadnione.

 

W przypadku uzasadnionej reklamacji i żądania przez Klienta wymiany Produktu na wolny od wad, wadliwy Produkt zostanie wymieniony na inny w ciągu 30 dni od chwili jego otrzymania, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci Klientowi  równowartość ceny lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie Produkty.

 

Każdorazowo, w przypadku uznania reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem zostanie zwrócony koszt dostawy towaru w ramach procedury reklamacyjnej. W przypadku nieuznania reklamacji Produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji bez zwrotu kosztów dostawy towaru.

 

C. GWARANCJA

Niektóre Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Produkty. W przypadku gdy Produkty oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta, warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z Produktem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu Produktu.

 

W przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczeń z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta zgłoszenie to rozpatrywane będzie w terminach i zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym. Celem realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, winni Państwo zwrócić się bezpośrednio do gwaranta będącego Producentem. Sklep umożliwia pośredniczenie w zakresie kontaktu z gwarantem będącym Producentem.

Subscribe to our Newsletter

Interesują Cię nowości w branży ogrodniczej i chcesz mieć dostęp do wyjątkowych promocji? Zapisz się do naszego newslettera by być na bieżąco!